Algemene voorwaarden

Deze website www.trustyourtruth.be (de “Website”) is een initiatief van Trust Your Truth, handelsnaam van
Valerie Van Roey, BE0633796317, met maatschappelijke zetel te Boomkensstraat 11, 2531 Vremde (hierna
“Trust Your Truth”), valerie@trustyourtruth.be, 0032 498 43 14 46 (hierna “Trust Your Truth”, “wij” of “we”)

1. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN, BEELDRECHT EN ANDERE RECHTEN

INHOUD EN PRESENTATIE VAN DE WEBSITE

De Website is een originele creatie waarvan de inhoud, lay-out en structuur beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten. Werken die door derden op de Website zijn geplaatst (hierna “Werken van Derden”) en werken die door Trust Your Truth zijn gemaakt (zoals teksten, juridische documenten, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, geluiden, audio, video, dia’s en audiovisuele bestanden) (“Trust Your Truth Werken”) zijn eveneens beschermd door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten. De Trust Your Truth Werken en de Website worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Werken”.

Elk gebruik en elke reproductie voor privateen/of commerciële doeleinden of voor doeleinden waarvoor het niet op de Website werd aangeboden, elke mededeling aan het publiek, rangschikking, aanpassing, wijziging, verfilming, het maken van beelden, foto’s of tekeningen van, vertaling, terbeschikkingstelling, exploitatie, verdeling, commercialisering, bezit of aanbieden voor commerciële doeleinden, in de handel brengen, verkopen, verspreiden, verhuren, uitlenen, integreren in een andere website of medium, reverse-engineering of disassembleren van een Werk, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm, op welke wijze en op welk medium dan ook, zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Trust Your Truth, is verboden.

Tenzij anders bepaald in de licentievoorwaarden van de Werken van Derden, is elk gebruik en elke reproductie voor private en/of commerciële doeleinden of voor doeleinden waarvoor het niet is ontwikkeld of aangeboden op de Website, elke mededeling aan het publiek, rangschikking, aanpassing, wijziging, verfilming, het maken van beelden, foto’s of tekeningen van, vertaling, terbeschikkingstelling, exploitatie, distributie, commercialiseren, bezitten of aanbieden voor commerciële doeleinden, in de handel brengen, verkopen, verspreiden, verhuren, uitlenen, integreren in een andere website of medium, reverse-engineering of disassembleren van een Werk van Derden, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook en op welk medium dan ook, zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de Werken van Derden, is verboden.

HANDELSMERKEN EN -NAMEN

De op de Website genoemde handelsmerken en (bedrijfs)namen van Trust Your Truth, waaronder namen van personen, producten, instanties, handelsnamen en bedrijfsnamen, zijn wettelijk beschermd. 

2. AANSPRAKELIJKHEID 

Trust Your Truth is niet aansprakelijk voor tikfouten of andere fouten, tekortkomingen of vergissingen in verband met de inhoud van de Website. In geen geval zal Trust Your Truth aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade, enige schade aan hardware of apparaten, enig verlies van gegevens, winst, omzet, besparingen, klanten of zakelijke kansen, enige schade aan imago of reputatie en enige morele schade. Niettegenstaande het voorgaande kan Trust Your Truth niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit werken van derden.

3. PRIJZEN EN BETALINGSMODALITEITEN

De prijzen, zoals vermeld in de offerte of op de Website, zijn exclusief BTW. Alle bankkosten en transferkosten zijn ten laste van de klant. Hij dient hiermee rekening te houden bij zijn betalingen. Betalingen dienen te gebeuren in EURO. 

De klant geeft TRUST YOUR TRUTH steeds de correcte informatie nodig om de facturatie mogelijk te maken. Elke administratieve wijziging dient zo snel mogelijk aan TRUST YOUR TRUTH overgemaakt te worden. 

De facturen zijn contant betaalbaar aan TRUST YOUR TRUTH binnen 15 dagen na factuurdatum of onmiddellijk bij het uitchecken op de Website. 

Elk protest op de facturen of goederen en diensten dient binnen de veertien (14) dagen schriftelijk, omstandig gemotiveerd en per aangetekende post aan TRUST YOUR TRUTH kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn door de klant. Geen enkele klacht verleen de klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen. 

Elke vorm van korting of prijsvermindering die door TRUST YOUR TRUTH aan de klant zou worden toegerekend is alleen geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door TRUST YOUR TRUTH werd bevestigd. 

Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op alle onbetaalde bedragen, vanaf de factuurdatum, een interest verschuldigd zijn van 12% of jaarbasis. Daarentegen zal een bijkomende forfaitaire schadevergoeding wegens wanbetaling van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 150,00 EUR.

Het uitblijven van betaling op de vervaldag zal ook van rechtswege en zonder dat daarvoor een aanmaning verschuldigd is het verval van toegestane betalingstermijnen en de onmiddellijke opeisbaarheid van de aan TRUST YOUR TRUTH verschuldigde sommen met zich meebrengen. Voor de nog niet vervallen facturen zal de vervaldag deze zijn van de eerste onbetaald gebleven factuur. Betalingen door de klant worden steeds verondersteld betalingen te zijn van de oudste niet-betaalde factuur, zelfs indien bij betaling door de klant verwezen worden naar een recentere factuur. 

Niet-naleving van de betalingsvoorwaarden geeft TRUST YOUR TRUTH het recht het contract als ontbonden te beschouwen en alle leveringen en werken te staken, alleszins te schorsen, op risico en voor rekening van de klant.

4. TERUGNAME VAN GOEDEREN

De artikelen en goederen of diensten van TRUST YOUR TRUTH worden in geen geval teruggenomen. Uitzonderingen op de regel zijn artikelen een duidelijke fabricatiefout vertonen, misdrukken, en dit enkel mits formeel voorafgaand akkoord. De verantwoordelijkheid van TRUST YOUR TRUTH wordt in elk geval beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen op voorwaarde dat haar verantwoordelijkheid kan worden aangetoond.  

5. HYPERLINKS OP/NAAR DE WEBSITE

NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Trust Your Truth oefent geen controle uit over websites of onlinetoepassingen waarnaar op de Website hyperlinks worden gelegd en Trust Your Truth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongepaste, onwettige of illegale inhoud op die websites of voor hyperlinks die op die websites naar andere websites worden gelegd. Het feit dat de Website hyperlinks naar andere websites bevat, houdt geen goedkeuring of kwaliteitsgarantie door Trust Your Truth in.  

NAAR DE WEBSITE

Het is verboden om zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Trust Your Truth op een website (1) deeplinks te plaatsen of links te distribueren naar gecomprimeerde inhoud in .zip- of een vergelijkbaar formaat van de Website, en (2) framed links of inline links te plaatsen naar (een deel van) de Website. In elk geval van linken naar (een deel van) de Website, moet de webpagina die de hyperlink bevat, als men op die hyperlink klikt, volledig verdwijnen en moet de volledige URL van (het deel van) de Website duidelijk zichtbaar zijn in de adresbalk.   

4. DUUR, BEËINDIGING EN WIJZIGING

De aanvaarding van deze voorwaarden vormt een overeenkomst tussen Trust Your Truth en de gebruiker van de Website. 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

5. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw persoonsgegevens valt onder het Privacybeleid van Trust Your Truth (het “Beleid”). Voor meer informatie over het gebruik dat Trust Your Truth maakt van uw persoonsgegevens, kunt u het privacy beleid op de Website raadplegen. 

6. OVERIGE BEPALINGEN

De gebruiker garandeert gerechtigd te zijn tot het aangaan van deze overeenkomst. Indien de gebruiker minderjarig is, garandeert hij dat zijn ouders of wettelijke voogd toestemming hebben gegeven voor het aangaan van deze overeenkomst.

De gesloten overeenkomst zal worden gearchiveerd en zal niet toegankelijk zijn.

Trust Your Truth kan deze overeenkomst of al zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de gebruiker.

Indien een bepaling van deze overeenkomst onwettig, illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, dan zal dat geen invloed hebben op de wettigheid, wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere bepaling ervan.

7. JURIDISCHE KENNISGEVING

Deze Voorwaarden, de overeenkomst vermeld in artikel 4 en het gebruik van de Website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil hieromtrent zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, België.

Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden in deze Voorwaarden en/of enige andere overeenkomst die wij met u zouden hebben. Indien u niet akkoord gaat met één van deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Website of van de diensten die Trust Your Truth aanbiedt.

Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde, om welke reden dan ook, te wijzigen zonder u daarvan in kennis te stellen, met uitzondering van het plaatsen van de gewijzigde Voorwaarden. Wij kunnen periodieke herinneringen aan onze kennisgevingen en voorwaarden e-mailen en zullen Trust Your Truth-abonnees e-mailen over wezenlijke wijzigingen daarin, maar u dient onze Website regelmatig te controleren om de huidige Voorwaarden te zien die van kracht zijn en eventuele wijzigingen die daarin zijn aangebracht. De hierin opgenomen bepalingen vervangen alle eerdere kennisgevingen of verklaringen met betrekking tot de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.  

8. CONTACT 

Als u vragen, problemen of klachten heeft over onze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via valerie@trustyourtruth.be

.

Trust Your Truth Legal Notice

Headquarters

Trust Your Truth

Boomkensstraat 11

2531 Vremde

België

BE 06 337 96 317

Represented by: 

Valerie Van Roey

Contact: 

Valerie@trustyourtruth.Be